Башка карта өнүмдөр жана кызматтар

  1. ЭЛКАРТ картынан ЭЛКАРТ картына акча которуу

Карттан картка акча которуулар (Р2Р которуулар) ЭЛКАРТ карт ээлерине веб-сервистер аркылуу “ЭЛКАРТ” төлөм системасынын ичинде карттан картка акча каражатын которууга өбөлгө түзөт.

  1. Төлөм системалары аркылуу “ЭЛКАРТ” картын толуктоо

Бул ыңгайлуулук банкка “ЭЛКАРТ” улуттук төлөм системасынын жана эл аралык төлөм системаларынын (“Банктар аралык процессинг борбору” ЖАКтын системаларына катышуучуну) карттарын толуктоо мүмкүнчүлүгүн терминалдардан жана тиркемелерден чыгары кетүүгө өбөлгө түзөт.

  1. Металл эсептерине байланыштуу карттарды чыгаруу

“Металл эсептерине байланыштуу карттарды чыгаруу” мүмкүнчүлүгү банктардын карт ээлерине “ЭЛКАРТ” төлөм карттарында төмөнкү баалуу металлдарда жыйым топтоо ыңгайын сунуштайт:

  • алтын
  • күмүш
  • платина,

мында банкоматтарда жана ПОС-терминалдарда акча каражаттарын кайсыл болбосун валютага дароо конвертациялоо, ошондой эле зарылчылык келип чыккан шартта сатылып алынгандарга жана кызмат көрсөтүүлөргө нак эмес төлөө жана карт ээсинин эсебинен акча чыгарып алуу мүмкүнчүлүгү да караштырылган.

Металл эсебине туташтырылган карт (ОМС карты)бул, электрондук төлөм каражаты, “ЭЛКАРТ” төлөм системасынын катышуучусу тарабынан эмитирленген, кардар эсебинен төлөнүүгө тийиш болгон эсептөөлөрдү жана башка документтерди түзүү каражаты болуп саналат.

Мультиметалл картыбул, ар түрдүү баалуу меаталлдардагы бир нече эсепке бир эле учурда байланыштырылган карт, ал акча каражатын чыгарып алууга, ар кайсы баалуу металлда операцияларды ашырууга мүмкүндүк берет.