Интернет-эквайринг

 Интернет-эквайринг – бул, интернет ресурстарда товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн эсептешүүгө мүмкүндүк берген атайы программалык модулду/ сервисти колдонуу менен интернет аркылуу төлөм карттарын төлөөгө кабыл алуу ыкмасы.

Интернет-эквайринг төлөм карттарын жана интернет ресурстарды, анын ичинде Токенизациялоо мүмкүнчүлүгүн пайдалануу менен товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн эсесптешүүгө өбөлгө түзөт.

Интернет-эквайринг төмөнкүлөргө мүмкүнчүлүк ачат:

  • “ЭЛКАРТ” улуттук төлөм системасынын карттары боюнча интернет түйүнү аркылуу товарлар/ кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөөлөрдү кабыл алууга;
  • Нак эмес төлөмдөр санын көбөйтүүгө;

Соода тейлөө ишканалары үчүн төлөөлөрдүн эң эле ыңгайлуу, учур талабына жооп берген ыкмаларын жайылтууга