ЭЛКАРТ Бизнес картасы

ЭЛКАРТ Бизнес карты – өзгөчө дизайнда чыгарылган, банк тарабынан карт ээсинин/ юридикалык жактын же жеке ишкердин банктагы эсебине карата чыгарылып берилген банктык төлөм карт. Карт бизнес категориясына таандык жана юридикалык жактарга/ жеке ишкерлерге отчет талап кылуу алдында тиешелүү акча суммасын берүү, товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн нак эмес төлөө, товарлар жана кызмат көрсөтүүлөрдөн нак эмес түрдө акча каражатын алуу үчүн Элкарт Бизнес картын пайдалануу мүмкүнчүлүгү сунуштоо боюнча компаниянын максаттарын аткаруу үчүн каралган. Карт юридикалык жактын/ жеке ишкердин банктык эсебинен/ субэсебинен пайдалануу мүмкүнчүлүгүн түзгөн каражат жана эсептеги каражатты тескөө инструментинен болуп саналат.